நாட்டு கோழி பண்ணையை எப்படி தொடங்குவது ?#poultry #naatukozhi #poultryfarm #poultrycare #shorts #கோழி @ Saveagri.ORG

பண்ணை ஆரம்பிக்கும் போது 100 கோழிகளுக்குக் கூண்டு அமைக்க ரூ. 22,000 செலவு ஏற்பட்டது. அதுபோக ஒரு நாளுக்குக் கோழி ஒன்றுக்கு உணவு மற்றும் மருந்து என ரூ. 3 அளவுக்கு செலவு ஏற்படும் Download the ffreedom app from …

நாட்டு கோழி பண்ணையை எப்படி தொடங்குவது ?#poultry #naatukozhi #poultryfarm #poultrycare #shorts #கோழி @ Saveagri.ORG Read More