பொட்டாஷ் உரத்திற்கு மாற்று உரம் என்ன? | Alternate fertilizer for Potash. @ Saveagri.ORG

Potash, murateofpotash, potashfertilizer, fertilizer, biofertilizer, potashbacteria, potashprice, potashsubsidy, seedtreatment, seedlingtreatment, fertilizerapplication, பொட்டாஷ், உரம், உரஙகள், பொட்டாஷ் உரம், பொட்டாஸ்விலை, பொட்டாஷ்பாக்டீரியா. யூரியாவுக்கு மாற்று உரம் என்ன? : https://youtu.be/NScfQpWPJm8 source @ Saveagri.ORG

பொட்டாஷ் உரத்திற்கு மாற்று உரம் என்ன? | Alternate fertilizer for Potash. @ Saveagri.ORG Read More