வெளிநாட்டவர்கள் மகிழ்ச்சியின் உச்சம் அடையும் றீச்ஷா @ Saveagri.ORG

எமது இந்த றீ(ச்)ஷா 🌴 பண்ணையின் இயற்கை எழில்மிகு தோற்றங்களையும் , சூழலையும் அதனோடிணைந்த பண்ணையின் செயற்பாடுகளையும் அனுபவித்திட உங்களை அழைத்து நிற்பதோடு. 🤝 சிறுவர்கள் எங்கள் பண்ணையிலுள்ள பன்றிகளை கிட்டவே கண்டுகளிக்கவும் 🐖 , கூடவே குதிரையையும் 🐎 முயலையும் …

வெளிநாட்டவர்கள் மகிழ்ச்சியின் உச்சம் அடையும் றீச்ஷா @ Saveagri.ORG Read More

How long will we celebrate events in halls…. How long are the events celebrated in the halls? @ Saveagri.ORG

எமது இந்த றீ(ச்)ஷா 🌴 பண்ணையின் இயற்கை எழில்மிகு தோற்றங்களையும் , சூழலையும் அதனோடிணைந்த பண்ணையின் செயற்பாடுகளையும் அனுபவித்திட உங்களை அழைத்து நிற்பதோடு. 🤝 சிறுவர்கள் எங்கள் பண்ணையிலுள்ள பன்றிகளை கிட்டவே கண்டுகளிக்கவும் 🐖 , கூடவே குதிரையையும் 🐎 முயலையும் …

How long will we celebrate events in halls…. How long are the events celebrated in the halls? @ Saveagri.ORG Read More

ReeCha Organic Farm @ Saveagri.ORG

எமது இந்த றீ(ச்)ஷா 🌴 பண்ணையின் இயற்கை எழில்மிகு தோற்றங்களையும் , சூழலையும் அதனோடிணைந்த பண்ணையின் செயற்பாடுகளையும் அனுபவித்திட உங்களை அழைத்து நிற்பதோடு. 🤝 சிறுவர்கள் எங்கள் பண்ணையிலுள்ள பன்றிகளை கிட்டவே கண்டுகளிக்கவும் 🐖 , கூடவே குதிரையையும் 🐎 முயலையும் …

ReeCha Organic Farm @ Saveagri.ORG Read More

இப்படி ஒரு தங்குமிட வசதியுடன் கூடிய இடமா? @ Saveagri.ORG

எமது இந்த றீ(ச்)ஷா 🌴 பண்ணையின் இயற்கை எழில்மிகு தோற்றங்களையும் , சூழலையும் அதனோடிணைந்த பண்ணையின் செயற்பாடுகளையும் அனுபவித்திட உங்களை அழைத்து நிற்பதோடு. 🤝 சிறுவர்கள் எங்கள் பண்ணையிலுள்ள பன்றிகளை கிட்டவே கண்டுகளிக்கவும் 🐖 , கூடவே குதிரையையும் 🐎 முயலையும் …

இப்படி ஒரு தங்குமிட வசதியுடன் கூடிய இடமா? @ Saveagri.ORG Read More

றீச்ஷாவில் உங்களுக்கான அழகிய இருக்கைகள் தாஜ்மஹால் முன்றலில் தயாராக உள்ளது @ Saveagri.ORG

எமது இந்த றீ(ச்)ஷா 🌴 பண்ணையின் இயற்கை எழில்மிகு தோற்றங்களையும் , சூழலையும் அதனோடிணைந்த பண்ணையின் செயற்பாடுகளையும் அனுபவித்திட உங்களை அழைத்து நிற்பதோடு. 🤝 சிறுவர்கள் எங்கள் பண்ணையிலுள்ள பன்றிகளை கிட்டவே கண்டுகளிக்கவும் 🐖 , கூடவே குதிரையையும் 🐎 முயலையும் …

றீச்ஷாவில் உங்களுக்கான அழகிய இருக்கைகள் தாஜ்மஹால் முன்றலில் தயாராக உள்ளது @ Saveagri.ORG Read More

றீச்ஷாவின் முல்லை ஓய்வகம் இப்படியா இருக்கும் !!! @ Saveagri.ORG

எமது இந்த றீ(ச்)ஷா 🌴 பண்ணையின் இயற்கை எழில்மிகு தோற்றங்களையும் , சூழலையும் அதனோடிணைந்த பண்ணையின் செயற்பாடுகளையும் அனுபவித்திட உங்களை அழைத்து நிற்பதோடு. 🤝 சிறுவர்கள் எங்கள் பண்ணையிலுள்ள பன்றிகளை கிட்டவே கண்டுகளிக்கவும் 🐖 , கூடவே குதிரையையும் 🐎 முயலையும் …

றீச்ஷாவின் முல்லை ஓய்வகம் இப்படியா இருக்கும் !!! @ Saveagri.ORG Read More

இலங்கையில் இயற்கை சூழலுடன் இணைந்த சுற்றுலா விடுதி @ Saveagri.ORG

எமது இந்த றீ(ச்)ஷா 🌴 பண்ணையின் இயற்கை எழில்மிகு தோற்றங்களையும் , சூழலையும் அதனோடிணைந்த பண்ணையின் செயற்பாடுகளையும் அனுபவித்திட உங்களை அழைத்து நிற்பதோடு. 🤝 சிறுவர்கள் எங்கள் பண்ணையிலுள்ள பன்றிகளை கிட்டவே கண்டுகளிக்கவும் 🐖 , கூடவே குதிரையையும் 🐎 முயலையும் …

இலங்கையில் இயற்கை சூழலுடன் இணைந்த சுற்றுலா விடுதி @ Saveagri.ORG Read More

Creating Your Own Complete Organic Fertilizer | Sri Lanka Travel Vlog @ Saveagri.ORG

Creating Your Own Complete Organic Fertilizer | Sri Lanka Travel Vlog #organicfertilizer #reechaorganicfarm #Srilanka #kilinochchi #farmhouse #tourism #touristplace #farmhousetour #organicfertilizers #organicfertilizerforplants #srilankavlog source @ Saveagri.ORG

Creating Your Own Complete Organic Fertilizer | Sri Lanka Travel Vlog @ Saveagri.ORG Read More

என்னோட மக்களுக்காக இந்த புரட்சி | Reecha Chicken Farming | #BK in Reecha | Sri Lanka Travel Vlog @ Saveagri.ORG

என்னோட மக்களுக்காக இந்த புரட்சி | Reecha Chicken Farming | #BK in Reecha | Sri Lanka Travel Vlog எமது இந்த றீ(ச்)ஷா 🌴 பண்ணையின் இயற்கை எழில்மிகு தோற்றங்களையும் , சூழலையும் அதனோடிணைந்த பண்ணையின் செயற்பாடுகளையும் …

என்னோட மக்களுக்காக இந்த புரட்சி | Reecha Chicken Farming | #BK in Reecha | Sri Lanka Travel Vlog @ Saveagri.ORG Read More

2000 காடைக் குஞ்சுகளா!!! | Reecha Quail Farming | #BK in Reecha | Sri Lanka Travel Vlog @ Saveagri.ORG

2000 காடைக் குஞ்சுகளா!!! | Reecha Quail Farming | #BK in Reecha | Sri Lanka Travel Vlog எமது இந்த றீ(ச்)ஷா 🌴 பண்ணையின் இயற்கை எழில்மிகு தோற்றங்களையும் , சூழலையும் அதனோடிணைந்த பண்ணையின் செயற்பாடுகளையும் அனுபவித்திட …

2000 காடைக் குஞ்சுகளா!!! | Reecha Quail Farming | #BK in Reecha | Sri Lanka Travel Vlog @ Saveagri.ORG Read More