మంచి ఆర్గానిక్ లిక్విడ్ ఫెరీల్టిలైజర్. Best organic fertilizer for all plants. @ Saveagri.ORGOWDC అంటే ఏమిటి పైన ఐ కార్డు లో చూడండి.The video is about how to make the best organic liquid fertilizer for summer for all plants. This is all in one liquid fertilizer with kitchen waste and mustard cake.

owdc వీడియో link. https://youtu.be/eKUP-3TiT5I

#prasadgardenzone
#organicliquidfertilizer
#liquidfertilizer
#organicfertilizer

source

@ Saveagri.ORG

43 Comments on “మంచి ఆర్గానిక్ లిక్విడ్ ఫెరీల్టిలైజర్. Best organic fertilizer for all plants. @ Saveagri.ORG”

  1. చాలా మంచి వీడియో చేసారండి అందరికీ బాగా అర్ధం అయ్యేలా చెప్పారు సార్ సూపర్ అండి

  2. డియర్. ప్రసాద్ గారు వేస్టు డి కాంపౌజిర్ తయారు దానిలో 10రోజులకి తెల్లటి పురుగులు కూతకుత లాడుతున్నాయి నేనేమైన పొరబాచేసానా. అనిడౌట్. నా సందేహం తేర్చ గలరు 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

  3. Sir I have planted curry leaves by stick method now the shoots are coming .I hv closed the top of stic how long it should be kept and potting mix should be done separately for that plant

  4. A tomato plant had grown on the side of the street platform gutter. I brought that plant and planted them in my garden I didn't apply any manure or fertilizers. It gave me good yield say 1.5 kgs of tomatoes where I distributed to all my neighbour's. How did it grew I wonder

  5. Fish amino acid instead of this solution one man advised us to make banana and jaggery mix for 20days mix that solution in equal water and apply to plants is it ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *