வேர் அழுகல்(ver alugal noi),நூற்புழுக்கள் கட்டுப்பாடு தமிழ்,crop wilt and root rot control Tamil @ Saveagri.ORGCrop wilt and root rot control in Tamil/nemadoes control/organic and chemical method
1) crop wilt and root rot organic control

2) crop wilt and root rot chemical control

3) nemadoes attack and management

4)all vegetable crop wilt and root rot control

5)pseudomonas using in crop

6)trichoderma using in crop

வேர் அழுகல்,நூற்புழுக்கள், இயற்கை மற்றும் இரசாயன முறையில் கட்டுப்பாடு

1)வேர் அழுகல் மற்றும் நூற்புழுக்கள் இயற்கை முறையில் கட்டுப்பாடு

2) வேர் அழுகல் மற்றும் நூற்புழுக்கள் இரசாயன கட்டுப்பாடு

3) நூற்புழுக்கள் தாக்குதல் மற்றும்
மேலாண்மை

4) அனைத்து காய்கறி பயிர்கள் வாடல் மற்றும் வேர் அழுகல் கட்டுப்பாடு

5)பயிரில் பயன்படுத்தப்படும் சூடோமோனாஸ் பயன்கள்

6)பயிரில் பயன்படுத்தப்படும் டிரைகோடெர்மா பயன்கள்

source

@ Saveagri.ORG

8 Comments on “வேர் அழுகல்(ver alugal noi),நூற்புழுக்கள் கட்டுப்பாடு தமிழ்,crop wilt and root rot control Tamil @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *