ரோஜா செடியில் தளிர் அதிகம் வளர இந்த இரண்டு உரம் மட்டும் போதும்//Best fertilizer for rose plant tamil @ Saveagri.ORG#roseplant #fertilizerforplants #naturalfertilizer

ரோஜா செடிக்கு தளிர் அதிகம் வளர இந்த இரண்டு உரம் மட்டும் போதும்//Best fertilizer for rose plant tamil

source

@ Saveagri.ORG

23 Comments on “ரோஜா செடியில் தளிர் அதிகம் வளர இந்த இரண்டு உரம் மட்டும் போதும்//Best fertilizer for rose plant tamil @ Saveagri.ORG”

  1. வேர் வளர்ச்சி அனைத்து பகுதிகளிலும் வளர்ந்தால் மட்டுமே செடிகள் நன்கு தளிர்கள் வரும் ஒரு பகுதியில் வேர்கள் வளர்ச்சி இல்லாவிட்டால் குச்சி போன்று இருக்கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *