முன்னோர்கள் இயற்கை விவசாயத்தை எப்படி செய்தார்கள்?? | organic farming in tamil | iyarkai vivasayam | @ Saveagri.ORGThis video explains about iyarkai vivasayam, iyarkai vivasayam in tamil , iyarkai panni, organic vivasayam, iyarakai vivasayam pannai, integrated farming in tamil, integrated farming system model in tamil, integrated farming system model, integrated farming, integrated farming model, integrated farming in India, integrated farming in tamilnadu, integrated farming in tamilnadu, ஒருங்கிணைந்த பண்ணை, orunginaintha
orunginaintha pannai, orunginaintha pannai in tamil, orunginaintha pannai vivasayam in tamil, orunginaintha vivasayam in tamil, orunginaintha pannai vivasayam, Natural worm, vermicompost in tamil, natural vermicompost in tamil, organic farming in tamil, organic farming, organic farming in India , organic farming in Coimbatore, இயற்கை விவசாயம்.

Contact details
Mr.Mohanraj
Unavukadu – உணவுக்காடு
karumathampatti,Coimbatore, Tamilnadu
ph no : 98948 75850

Subscribe FARMER’S STORE-உழவர் அங்காடி https://youtube.com/channel/UCWjBiNDSb_3m5LFj_1mfCpg

Follow our Facebook page: https://www.facebook.com/vivasayinparvaisp/

Follow our Instagram page: https://instagram.com/vivasayinparvai?igshid=62za6162v76j

#integratedfarmingsystem #integratedfarm #integratedfarming #integratedlearning #nattukozhivalarpu #nattukozhi #nattukozhichicks #nattukolikulambu #nattukozhikulambu #nativebreed #nativedogs #indiandog #rajapalayamdogs #rajapalayampuppy #rajapalayamdog #stoneproducts #stone #clay #claybottle #clayproducts #claypot #பம்பரம் #பலங்குழி #ancient #products #exotic #exoticpets #hamster #hedgehog #தீவனம் #ஆடு #மாடு #solar #solarsystem #solarforhome #solarforfarm #rabbitfarming #rabbits #rabbitbunnys #rabbit #rabbitfarm #rabbitsales #rabbitcage #rabbitdisease #rabbitmeat #rabbitmedicine #rabbitfeed #rabbitbunny #rabbittreatment #rabbitcoimbatore #rabbittamilnadu #rabbitbunnysales #rabbitmaintenance #rabbitbreed #rabbitbreeding #rabbitcagesales #kadaknathchicks #kadaknathchicken #kadaknathfarming #kadaknath #kadaknathegg #vellaikaluchal #seval #kattuseval #nattukoli #kankrej #countrycow #native #nativebreed #savenativebreeds #உக்கடம் #coimbatore #Coimbatorepetsmarket #covai #ukkadambirdsmarket #leaves #tree #nature #curry #waterfeeder #foodfeeder #trayfeeder #poultry #poultryequipment #poultryequipments #muski #fancypigeon #pigeon #fancybreed #goatfarming #mutukeda #kedasandai #nattuadu #ஆடு #aduvalarpu #rekla #நாட்டுஆடு #விவசாயி #vivasayi #trending #trendingreels #popular #mostpopular #no1trending #nature #savetree #savenature #trendingshorts #ஜல்லிக்கட்டு #jallikattu #rekla #kangayam #kangayambull #madurai #Coimbatore #Pollachi #seval #kattuseval #fancypigeon #pigeon #racepigeon #muski #mookee #muskipigeon #புறா #பந்தயபுறா #rare #guineapig #gunieahen #cocktail #AfricanLovebirds #budgies #normallovebirds #goose duck #Manila duck, #rekla #penguinduck #country hen #kadakanathhen , #countryduck , #show budgies , #turkeyhen , #colourhenchick, #pigeon , #normalpigeon , #highflyerpigeon, #homerpigeon , #Karanampigeon, #fancypigeon , #indianfantail , #muski, #satin and #spangle

source

@ Saveagri.ORG

About Vivasayin parvai-விவசாயின் பார்வை

View all posts by Vivasayin parvai-விவசாயின் பார்வை →

6 Comments on “முன்னோர்கள் இயற்கை விவசாயத்தை எப்படி செய்தார்கள்?? | organic farming in tamil | iyarkai vivasayam | @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *