முட்டைக் கூடு உரம்/Eggshell(calcium)Fertilizer For Plants/Free Natural Fertilizer For Plants Tamil @ Saveagri.ORGEggshell(calcium)Fertilizer For Plants /Free Natural Fertilizer/How We Use Eggshells in Our Garden
muttai koodu ooram
ANY ENQUIRIES ABOUT PLANTS
CONTACT WHATSAPP NO ONLY MESSAGE
±918973385884
How to prepare and use eggshell fertilizer?
Eggshells are rich source of calcium which can be used to promote the growth of the plants.
It can be used in all flowering and vegetable plants.I explained in Tamil.
In this video, you will learn the complete process of using eggshells in your plants…. It is very good and easy fertilizer for all of your plants… Apply it and see the difference .

Eggshells contain a number of minerals that are essential to plant growth, most notably calcium, which plays an important role in the strength and thickness of plant cell walls. Sufficient calcium in the soil also helps prevent blossom end rot, which I’ll discuss later.
Fertilizer. Above: When tilled into the soil, ground eggshells provide your plants with calcium. Though nitrogen, phosphorus, and potassium are most vital for healthy growth, calcium is also essential for building healthy “bones”—the cell walls of a plant.

Follow Us on Instagram 💞👇
https://www.instagram.com/siblingsdre

Amaryllis Lily plant Collection 👇💝👇
https://youtu.be/xW4Vu574KbE

Balsam Plant Video 💕👇💞
https://youtu.be/HOf_W1dE2rc

ROOM TOUR 💕👇💞
https://youtu.be/MXkY

GARDEN VLOGS LINK ❣️👇❣️
https://www.youtube.com/playlist?list

SUCCULENT PLANT VIDEOS LINK 👇💞👇
https://youtu.be/KWbOUGKWWmk

MY CALADIUM COLLECTIONS 💞👇💕
https://youtu.be/kTEFvFFdToc

DRACAENA PLANT VIDEO💞👇💞
https://youtu.be/j5BoLTqoRGg

ROSE PLANT VIDEO LINK 💞👇💞
https://youtu.be/ULiy7tjL0uI

ZZ PLANT VIDEO LINK 💞👇💞
https://youtu.be/dw6dIJjg_sA

AGLAONEMA PLANT VIDEO LINK 💞👇💞
https://youtu.be/lfShq8ZeurM

சம்பங்கி பூச்செடி விடியோ 💕👇💕
https://youtu.be/Df1rGAbsNyM

மணி பிளான்ட் வீடியோ லிங்க் 💞👇💞
https://youtu.be/LzeCD2_Yfus

முட்டைக் கூடு உரம் தயார் செய்வது எப்படி வீடியோ லிங்க்💕 👇💕
https://youtu.be/tZHnLNs9rqo

லில்லி பூச்செடி வீடியோ👇
https://youtu.be/u9yaujItUAY

how to zephyranthes Lily video link👇
https://youtu.be/ObTn0eCgMss

RAIN LILY BULB AND SEEDS Planting VIDEO LINK👇
https://youtu.be/W2e1MWU9dNA

CACTUS GARDEN VIDEO LINK 💞👇💞
https://youtu.be/r6M1Se_9aV8

PLUMERIA பூச்செடி வகைகள் வீடியோ💕👇💕
https://youtu.be/AOw0hH31LhM

TABLE ROSE COLLECTIONS VIDEO LINK 💕👇💕
https://youtu.be/YsTyXY-wChY

வீட்டில் கட்டாயம் வளர்க்க வேண்டிய மரங்கள்
https://youtu.be/CJ0lMF8kU4w

CALADIUM செடி கலெக்சன்ஸ் 💞👇💞
https://youtu.be/biUeo70lmAQ

ADENIUM PLANT grafting VIDEOS LINK 💓👇💞
https://youtu.be/hxhxxkGxtPnzw

எங்கள் வீட்டுப் பூக்கள் வீடியோ
https://youtu.be/uxcL0hhGNI8

OUR HOME GARDEN CACTUS VARIETIES 💕👇💕
https://youtu.be/bnOZUlrVDtU

ADENIUM PLANT TOUR VIDEOS LINK 💓👇💞
https://youtu.be/VJvxmx3uhC
#thamizhachigarden
#siblingsdreamworldtamil
#eggshellfertilizer
#eggshells​
#fertilizer​
#muttaiodu​
#gardenvideos
#gardeningtips
#gardentamil
#gardenchanneltamil
#thamizhachigardenchannel
#garden
In this video, I will show you how to make #organic_Fertilizer​ from #eggshells​ and how to apply them to any plants. This is also called Calphos and this is good for flowering plants and fruits as well as the vegetables in your garden.

source

@ Saveagri.ORG

26 Comments on “முட்டைக் கூடு உரம்/Eggshell(calcium)Fertilizer For Plants/Free Natural Fertilizer For Plants Tamil @ Saveagri.ORG”

  1. Egg shells ellam collect panni blenders pottu crush pannitinga ippo blender blades nalla sharp ayudum then flowers and vegetable கும் nalla homemade fertilizer supera ready panniyachu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *