பொட்டாஷ் உரத்திற்கு மாற்று உரம் என்ன? | Alternate fertilizer for Potash. @ Saveagri.ORGPotash, murateofpotash, potashfertilizer, fertilizer, biofertilizer, potashbacteria, potashprice, potashsubsidy, seedtreatment, seedlingtreatment, fertilizerapplication, பொட்டாஷ், உரம், உரஙகள், பொட்டாஷ் உரம், பொட்டாஸ்விலை, பொட்டாஷ்பாக்டீரியா.

யூரியாவுக்கு மாற்று உரம் என்ன? : https://youtu.be/NScfQpWPJm8

source

@ Saveagri.ORG

21 Comments on “பொட்டாஷ் உரத்திற்கு மாற்று உரம் என்ன? | Alternate fertilizer for Potash. @ Saveagri.ORG”

  1. ரசாயன உரம் போட்டு டிஏபி யூரியா இப்போது இயற்கை போட்டாஸ் பயன்படுத்தலாமா

  2. Waste decomposer has all type of bacteria nitrogen fixing, phosphobacteria, potash mobilizing bacteria…mix waste decomposer with bone meal. 2 kgs of bone meal with 20 liters of waste decomposer. Waste decomposer solubloze phosphorus give it plant in the absorbable form.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *