நாட்டு மாடு வளர்ப்பில் அசத்தும் இளைஞர் / நோயில்லாமல் வாழ நாட்டு மாடு பால் / @tamilvivasayi @ Saveagri.ORGநோயில்லாமல் வாழ நாட்டு மாட்டு பால்/ காங்கேயம் நாட்டு மாடு வளர்ப்பு /‎@tamilvivasayi 
#tamilvivasayi
#மாடு
#நாட்டுமாடு
#காளை
#காங்கேயம்மாடு
#காளைமாடு
#மாடுவளர்ப்பு
#மாடுவிற்பனை
#நோயில்லாமல்வாழ
#tamilvivasayichannel
#நாட்டுமாடுபால்
#காங்கேயம்காளை
#மாட்டுபண்ணை
#நாட்டுமாட்டுபண்ணை
#காங்கேயம்
#மணப்பாறை
#மாட்டுபால்
#cow
#cowmarket
#cowmarket2023
#

source

@ Saveagri.ORG

About Tamil Vivasayi தமிழ் விவசாயி

View all posts by Tamil Vivasayi தமிழ் விவசாயி →

10 Comments on “நாட்டு மாடு வளர்ப்பில் அசத்தும் இளைஞர் / நோயில்லாமல் வாழ நாட்டு மாடு பால் / @tamilvivasayi @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *