தேசிய மூங்கில் இயக்கம் கீழ் ரூ.50,000 மானியம் | Scheme for Intercropping | Tamil News @ Saveagri.ORGவேளாண் வட்டார தகவல்: தேசிய மூங்கில் இயக்கம் கீழ் ரூ.50,000 மானியம் | Scheme for Intercropping | Tamil News
Agriculture regional information: Rs.50,000 subsidy under National Bamboo Drive| Scheme for Intercropping | Tamil News

Pic Courtesy: Pexels

MFOI பதிவு மற்றும் நியமனத்திற்கு, பின்வரும் லிங்கை கிளிக் செய்யவும்: https://millionairefarmer.in/ta/
For more info:
Parikshit Tyagi : 9891334425
Harsh Kapoor : 9891724466
Abdus Samad: 9891889588
STIHL மேலும் அறிய: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3ZR46KH7womv4zt9Woe9lWaPK_e0ohnGn0LJ9AUSGufRaJQ/viewform

𝐾𝑟𝑖𝑠ℎ𝑖 𝐽𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑠 𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑙𝑎𝑖𝑚𝑒𝑑 𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐾𝑟𝑖𝑠ℎ𝑖 𝐽𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝, 𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟. 𝑊𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑝𝑜𝑠𝑡-ℎ𝑎𝑟𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘, 𝑓𝑎𝑟𝑚 𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑐𝑟𝑜𝑝 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑦, 𝑒𝑡𝑐. 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝐾𝑟𝑖𝑠ℎ𝑖 𝐽𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑠, 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠.

Send us Agri News
[email protected]

#Bamboo #Scheme #Krishijagrantamil #Tamilnadu #agrinews #agrinewstamil #vivasayaseithigal #velaanseithigal #tamilnaduarasu #mkstalin #pmmodi #mkrpanneerselvam #tamilnadu #tamilnadunews #tamilnadugovernment #agriculture #agriupdates #tamilnews

bamboo salt making process in tamil| small business ideas in tamil | bamboo challenges in india | bamboo india | bamboo farming | bamboo society of india | bamboo salt price | bamboo | budget home construction ideas in tamil | construction tips in tamil | why is bamboo salt so expensive? | export import trainer in india | bamboo salt processing | | sawdust machine price in india | bamboo mission | prefab house construction in tamil | precast house construction in tamil | intercropping | inter cropping subsidy scheme | sugarcane harvesting in tamilnadu | most valuable cash crops in tamilnadu | 10 profitable crops to grow in tamilnadu district | profitable medicinal plants in india | medicinal plant farming in tamil | subsidy scheme | benefits of medicinal plant farming in tamil | medicinal plant farming profit in tamil | lemon farming in tamil | medicinal plant farming benefits in tamil | organic farming in tamil | saffron farming in shipping containers | news in tamil | fishing ban | fishing ban in tamil nadu | annual 61-day fishing ban in tamil nadu | tamil live news | tamil nadu fishing ban | fishing ban in kerala | tamil nadu fishing ban from today | online games ban in tamil nadu | online rummy ban in tamil nadu | tamil latest news | fishing ban end | fishing ban ends | april to june fishing ban news | fishing | ban on deep sea fishing | latest tamil news | 61 days fishing ban ends | annual fishing ban ends
———————————————–
Follow Us :
Krishi Jagran Tamilnadu: https://tamil.krishijagran.com/
Krishi Jagran Portal English: https://krishijagran.com/
Twitter: https://twitter.com/kjkrishimedia
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kris
Instagram: https://www.instagram.com/krishijagran/
Facebook: https://www.facebook.com/krishijagrantamilnadu
KOO: https://www.kooapp.com/profile/krishi
Kutumb: https://kutumb.app/krishi-jagran?ref=
Telegram: https://t.me/krishijagrantamil

source

@ Saveagri.ORG

About Krishi Jagran தமிழ்

View all posts by Krishi Jagran தமிழ் →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *