தக்காளி செடிகளுக்கு சிறந்த உரம் || Best organic fertilizer for tomato plants @ Saveagri.ORG#tomatofertilizer# #rubagarden#
தக்காளி செடிகளுக்கு சிறந்த கரிம உரம்
கடலை புண்ணாக்கு உரம் groundnut cake liquid fertilizer for plants
https://youtu.be/UGCWKtuGJ-M

source

@ Saveagri.ORG

9 Comments on “தக்காளி செடிகளுக்கு சிறந்த உரம் || Best organic fertilizer for tomato plants @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *