செலவில்லாமல் எளிதில் மக்க கூடிய இயற்கை உரம் தயாரிப்பது எப்படி? #shorts #youtubeshorts #organic @ Saveagri.ORG

source

@ Saveagri.ORG

5 Comments on “செலவில்லாமல் எளிதில் மக்க கூடிய இயற்கை உரம் தயாரிப்பது எப்படி? #shorts #youtubeshorts #organic @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *