செறிவூட்டப்பட்ட தொழு உரம் தயாரிக்கும் முறை | How to prepare Farmyard Manure @ Saveagri.ORGசெறிவூட்டப்பட்ட தொழு உரம் தயாரிக்கும் முறை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். வீடியோவை முழுவதும் பாருங்கள் …

Farmyard manure preparation method is explained in this video…

source

@ Saveagri.ORG

3 Comments on “செறிவூட்டப்பட்ட தொழு உரம் தயாரிக்கும் முறை | How to prepare Farmyard Manure @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *