சூப்பர் தொழில்! இயற்கை விவசாய இடுபொருள் அங்காடி🟢உயிர் நூற்புழுக் கொல்லி🟢Bio Organic Fertilizer Shop @ Saveagri.ORGஅனைவரையும் 𝐃𝐫.𝐌.𝐍𝐀𝐑𝐀𝐘𝐀𝐍𝐀𝐍’𝐬 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐨𝐟 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 தளத்தில் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது🙏
————————————————————-
சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை.
நவீன மற்றும் தொழில்நுட்பங்களில் உலகம் எவ்வளவு முன்னேறியிருந்தாலும், நாம் அனைவரும் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயம் தொடர்பான விஷயங்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டும்.
𝐍𝐨 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐨𝐰 𝐦𝐮𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐚𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞𝐬, 𝐰𝐞 𝐚𝐥𝐥 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞-𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬.
𝐎𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐬:
———————–
🌱𝐋𝐞𝐭’𝐬 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞!
🌱𝐋𝐞𝐭’𝐬 𝐃𝐨 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞!
🌱𝐋𝐞𝐭’𝐬 𝐅𝐞𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧!🙏
🌱𝐏𝐫𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬!🙏
🌱𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐆𝐫𝐨𝐰 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞!!🙏
————————————————————-
𝚃𝚑𝚎 𝚙𝚛𝚒𝚖𝚊𝚛𝚢 𝚊𝚒𝚖 𝚘𝚏 𝚘𝚞𝚛 𝙳𝚛.𝚅𝚒𝚟𝚊𝚜𝚊𝚢𝚊𝚖 𝚈𝚘𝚞𝚃𝚞𝚋𝚎 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚗𝚎𝚕 𝚒𝚜 𝚝𝚘 𝚌𝚛𝚎𝚊𝚝𝚎 𝚊𝚠𝚊𝚛𝚎𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚝𝚑𝚘𝚍𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚌𝚌𝚎𝚜𝚜 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚐𝚛𝚎𝚊𝚝 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚎𝚛𝚜; 𝚒𝚝 𝚊𝚕𝚜𝚘 𝚑𝚒𝚐𝚑𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝𝚜 𝚜𝚘𝚖𝚎 𝚋𝚊𝚍 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚛𝚊𝚌𝚝𝚒𝚌𝚎𝚜. 𝙴𝚟𝚎𝚛𝚢 𝙲𝚘𝚞𝚗𝚝𝚛𝚢 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚕𝚢 𝚘𝚛 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚕𝚢 𝚍𝚎𝚙𝚎𝚗𝚍𝚜 𝚘𝚗 𝙰𝚐𝚛𝚒𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚎. 𝚂𝚘𝚖𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎𝚖 𝚊𝚛𝚎 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚕𝚢 𝚒𝚗𝚟𝚘𝚕𝚟𝚎𝚍 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚍 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛𝚜 𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚗𝚟𝚘𝚕𝚟𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚍𝚘𝚒𝚗𝚐 𝚋𝚞𝚜𝚒𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚝𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚐𝚘𝚘𝚍𝚜. 𝚆𝚎 𝚟𝚒𝚜𝚒𝚝𝚎𝚍 𝚖𝚊𝚗𝚢 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎𝚝 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚎𝚛𝚜 𝚊𝚌𝚛𝚘𝚜𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝𝚢 𝚝𝚘 𝚐𝚊𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚒𝚗𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚘𝚞𝚛 𝚈𝚘𝚞𝚃𝚞𝚋𝚎 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚗𝚎𝚕, 𝚠𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚛𝚢𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚙𝚛𝚘𝚟𝚒𝚍𝚎 𝚊𝚠𝚊𝚛𝚎𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚞𝚌𝚌𝚎𝚜𝚜 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚎𝚛𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚕𝚜𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚎𝚊𝚜𝚘𝚗𝚜 𝚋𝚎𝚑𝚒𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚊𝚒𝚕𝚞𝚛𝚎 𝚘𝚏 𝚋𝚊𝚍 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚒𝚗𝚐.
𝚆𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚛𝚊𝚒𝚜𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚠𝚊𝚛𝚎𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚊𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚎𝚛𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚠𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚖𝚎𝚎𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚎𝚛𝚜 𝚝𝚘 𝚙𝚛𝚘𝚖𝚘𝚝𝚎 𝚊𝚐𝚛𝚒𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚐𝚛𝚒𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚎-𝚛𝚎𝚕𝚊𝚝𝚎𝚍 𝚙𝚛𝚊𝚌𝚝𝚒𝚌𝚎𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚘 𝚊𝚜𝚔 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚎𝚛𝚜 𝚑𝚘𝚠 𝚝𝚘 𝚒𝚖𝚙𝚕𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚌𝚛𝚘𝚙 𝚖𝚊𝚗𝚊𝚐𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝, 𝚏𝚎𝚛𝚝𝚒𝚕𝚒𝚣𝚎𝚛 𝚖𝚊𝚗𝚊𝚐𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝, 𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚛𝚛𝚒𝚐𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚊𝚐𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝. 𝙾𝚞𝚛 𝚂𝚎𝚛𝚟𝚒𝚌𝚎 𝚒𝚜 𝚝𝚘 𝚑𝚎𝚕𝚙 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚎𝚛𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚙𝚛𝚘𝚟𝚒𝚍𝚎 𝚜𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚒𝚗𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚒𝚗𝚐, 𝚠𝚎 𝚗𝚎𝚎𝚍 𝚑𝚊𝚗𝚍𝚜 𝚝𝚘 𝚑𝚎𝚕𝚙 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚎𝚛𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚐𝚛𝚒𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚎.
𝙱𝚊𝚗𝚔 𝙳𝚎𝚝𝚊𝚒𝚕𝚜: 𝙽𝚊𝚖𝚎: 𝙼.𝙽𝚊𝚛𝚊𝚢𝚊𝚗𝚊𝚗, 𝙰𝚌𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 𝚗𝚞𝚖𝚋𝚎𝚛: 𝟹𝟶𝟾𝟹𝟷𝟶𝟿𝟼𝟻𝟽𝟾, 𝙱𝚛𝚊𝚗𝚌𝚑 𝚗𝚊𝚖𝚎: 𝚃𝚒𝚛𝚞𝚟𝚊𝚕𝚕𝚞𝚛, 𝙸𝙵𝚂𝙲 𝚌𝚘𝚍𝚎: 𝚂𝙱𝙸𝙽𝟶𝟶𝟶𝟶𝟿𝟹𝟽
————————————————————-
எங்கள் சேவை விவசாயிகளுக்கு உதவுவதும், நல்ல விவசாயம் பற்றிய வலுவான தகவல்களை வழங்குவதும் ஆகும், விவசாயிகளுக்கும் விவசாயத்திற்கும் உதவும் கரங்கள் எங்களுக்கு தேவை.
ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱʜɪᴩꜱ ʟɪɴᴋ
Dr.Vivasayam: https://www.youtube.com/channel/UC-cdk8HzCLjpDk3yTIkigDA/join
Dr.Nesavali: https://www.youtube.com/channel/UCjBYXUR6urcFNycATr-AwYw/join
Dr.ASK24 News: https://www.youtube.com/channel/UCh2IslntMnvJfpvGX63fAYg/join
————————————————-
🟢சூப்பர் தொழில்! இயற்கை விவசாய இடுபொருள் அங்காடி🟢உயிர் நூற்புழுக் கொல்லி🟢Bio Organic Fertilizer Shop | Dr.விவசாயம்🔥🙏
————————————————-
𝚆𝚑𝚊𝚝𝚜𝙰𝚙𝚙 𝙶𝚛𝚘𝚞𝚙𝚜:
——————————
𝚃𝚑𝚒𝚜 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚆𝚑𝚊𝚝𝚜𝙰𝚙𝚙 𝙶𝚛𝚘𝚞𝚙 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚈𝚘𝚞𝚃𝚞𝚋𝚎 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚗𝚎𝚕 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚐𝚒𝚟𝚎𝚜 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚎 𝙰𝚐𝚛𝚒𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚊𝚕 𝙸𝚗𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚜𝚘 𝚘𝚗𝚕𝚢 𝚏𝚊𝚛𝚖𝚎𝚛𝚜 𝚌𝚊𝚗 𝚓𝚘𝚒𝚗.
Dr.Vivasayam YT 17:
https://chat.whatsapp.com/DtqnQ845Gc0BRf4ri6aERR
————————————————————-
🙏Kindly Subscribe to Dr.M.Narayanan’s Group of YouTube Channels
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🌻𝙳𝚛.விவசாயம் 𝚈𝚘𝚞𝚃𝚞𝚋𝚎 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚗𝚎𝚕: 𝚑𝚝𝚝𝚙://𝚠𝚠𝚠.𝚢𝚘𝚞𝚝𝚞𝚋𝚎.𝚌𝚘𝚖/𝚍𝚛𝚟𝚒𝚟𝚊𝚜𝚊𝚢𝚊𝚖
🌻𝙳𝚛.நெசவாளி 𝚈𝚘𝚞𝚈𝚞𝚋𝚎 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚗𝚎𝚕: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚢𝚘𝚞𝚝𝚞𝚋𝚎.𝚌𝚘𝚖/𝚍𝚛𝚗𝚎𝚜𝚊𝚟𝚊𝚕𝚒
🌻𝙳𝚛.𝙰𝚂𝙺𝟸𝟺 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚈𝚘𝚞𝚃𝚞𝚋𝚎 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚗𝚎𝚕: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚢𝚘𝚞𝚝𝚞𝚋𝚎.𝚌𝚘𝚖/𝚍𝚛𝚊𝚜𝚔𝟸𝟺𝚗𝚎𝚠𝚜

🌎OUR Website: http://drask24.com/

OUR Social Media Informations

🌻𝙳𝚛.விவசாயம் 𝙵𝚊𝚌𝚎𝚋𝚘𝚘𝚔: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚏𝚊𝚌𝚎𝚋𝚘𝚘𝚔.𝚌𝚘𝚖/𝚍𝚛𝚟𝚒𝚟𝚊𝚜𝚊𝚢𝚊𝚖
🌻𝙳𝚛.விவசாயம் 𝙸𝚗𝚜𝚝𝚊𝚐𝚛𝚊𝚖: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚒𝚗𝚜𝚝𝚊𝚐𝚛𝚊𝚖.𝚌𝚘𝚖/𝚍𝚛𝚟𝚒𝚟𝚊𝚜𝚊𝚢𝚊𝚖/
🌻𝙳𝚛.விவசாயம் 𝚃𝚎𝚕𝚎𝚐𝚛𝚊𝚖: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚝.𝚖𝚎/𝚍𝚛𝚟𝚒𝚟𝚊𝚜𝚊𝚢𝚊𝚖
——————————————-
Super Tag
—————-
#OrganicFertilizerShop
#இயற்கைவிவசாயஇடுபொருள்அங்காடி
#Drவிவசாயம்
#drvivasayam
#DRVIVASAYAM
#drnesavali
#drask24news

தொடர்புக்கு அணுக வேண்டிய விவரங்கள்:
——————————————-
⭐திரு P. தனசேகரன் S/o பெருமாள், பூமாலை வணிக வளாகம், புதிய பஸ் நிலையம் அருகில், தர்மபுரி ‪☎️+91 94434 65116‬

⭐𝙳𝚛.விவசாயம், 𝙳𝚛.நெசவாளி, 𝙳𝚛.𝙰𝚂𝙺𝟸𝟺 𝙽𝚎𝚠𝚜, 𝙳𝚛.தியான இசை
𝙳𝚛.𝙼.𝙽𝚊𝚛𝚊𝚢𝚊𝚗𝚊𝚗’𝚜 𝙶𝚛𝚘𝚞𝚙 𝚘𝚏 𝚈𝚘𝚞𝚃𝚞𝚋𝚎 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚗𝚎𝚕𝚜
𝙾𝚏𝚏𝚒𝚌𝚒𝚊𝚕 𝙲𝚘𝚗𝚝𝚊𝚌𝚝 𝙽𝚞𝚖𝚋𝚎𝚛: ☎️+𝟿𝟷 𝟿𝟹𝟾𝟷𝟺 𝟾𝟻𝟾𝟷𝟹
𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 𝙲𝚊𝚕𝚕 𝚃𝚒𝚖𝚎:
𝚂𝚞𝚗𝚍𝚊𝚢: 𝟷𝟷.𝟶𝟶 𝚊𝚖 𝚝𝚘 𝟹.𝟶𝟶 𝙿𝙼 𝚆𝚑𝚊𝚝𝚜𝙰𝚙𝚙 𝙼𝚎𝚜𝚜𝚊𝚐𝚎: 𝙰𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝙳𝚊𝚢𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝙰𝚕𝚕 𝚃𝚒𝚖𝚎𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚌𝚊𝚗 𝚐𝚎𝚝 𝚊 𝚛𝚎𝚙𝚕𝚢.
——————————————-
ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் நாங்கள் கொண்டு செல்ல நினைப்பது.
*********************************
🌱விவசாயம் அறிவோம்!
🌱விவசாயம் செய்வோம்!!
🌱வருங்கால தலைமுறைக்கு உணவளிப்போம்!
🌱வாழ்க விவசாயி! 👍
🌱வளர்க விவசாயம்!!🙏
************************************
𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫
𝗧𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗲𝘄𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗼𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗿 𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗼 𝗻𝗼𝘁 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗹𝘆 𝗿𝗲𝗳𝗹𝗲𝗰𝘁 𝗼𝗿 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗲𝘄𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗵𝗲𝗹𝗱 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹’𝘀 𝗯𝗿𝗼𝗮𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿.
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗲 𝗼𝗿 𝗲𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗮𝗻𝘆 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀. 𝗔𝗹𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗶𝘀 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝐄𝐃𝐔𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐏𝐔𝐑𝐏𝐎𝐒𝐄𝐒 𝐎𝐍𝐋𝐘.

source

@ Saveagri.ORG

About Dr.விவசாயம்

View all posts by Dr.விவசாயம் →

50 Comments on “சூப்பர் தொழில்! இயற்கை விவசாய இடுபொருள் அங்காடி🟢உயிர் நூற்புழுக் கொல்லி🟢Bio Organic Fertilizer Shop @ Saveagri.ORG”

 1. மிளகாய் செடியில் பேன் தொல்லை மிகவும் அதிகமாக உள்ளது கெமிக்கல் மருந்தால் அழிக்கவும் முடியவில்லை கட்டுப்படுத்தவும் முடியவில்லை, இயற்கை மருந்தால் அழிக்க முடியுமா அண்ணா அப்படி முடியும் என்றால் மருந்து பற்றி கூறவும்

 2. எதுவும் மறைவு ஒளிவு இல்லாம பேசுறீங்க ஐயா மிக்க நன்றி

 3. Why have you not given the contact number such Organic fertilizer shop on the screen? Promote Organic without any internal agenda

 4. Petty kodutha paalkarasalai mettupalayam ravichendran cell no pathividavum. Avar sirantha vivasaya vivarankalai thelivaga thrivitthar.nantri.

 5. நல்ல பதிவு…ஆனால் தொடர்பு எண் எங்கும் இல்லை….
  இத்தனை பேர் கேட்டும் இணைப்பு எண்ணைக் கொடுக்க முயற்சிக்கவில்லை….
  கொடுத்தால் உயிருக்கு ஆபத்து என்று பயமா.?
  அப்புறம் என்ன மானாவுக்கு இவ்வளவு பெரிய பதிவு…

  செய்வனத் திருந்தச் செய்…
  இல்லை …
  பதிவுகளை நிறுத்து.

 6. தொலைபோசி என்னை பதிவிடவும் பூச்சிவிரட்டிகள் நுண்ணுயிர் உரம் புண்ணாக்கு தேவைபடுகிறது

 7. அண்ணா உங்கள் கருத்துகள் மற்றும் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு மருந்துகள் எப்படி பயன்படுத்துவது எந்த பயிர்களுக்கு தெளிப்பது பற்றி விளக்கம் அழகான முறையில் எல்லோருக்கும் புரியும் வகையில் எடுத்துச் சொல்லியிருப்பது வரவேற்கிறோம் உங்கள் முகவரி எங்களுக்கு தரவேண்டும் நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *