குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம்😍 || Mushroom Farming🍄🌱 #growingmushrooms #shorts @ Saveagri.ORGGrowing mushrooms is actually a fascinating and a fun process !!!🍄💫

Mushrooms are fungi that can be grown indoors or outdoors, depending on the type of mushroom and the growing conditions required.

The growing environment must be kept at the proper temperature and humidity levels, and any contamination must be avoided.

With proper care and attention, growing mushrooms can be a rewarding and sustainable hobby or business.

In this short , I have clearly explained on how to grow mushrooms and with how much profit you can sell it.
This suits perfectly for a part time business too.. so anyone can try this and start earning…

Grow your own food that you eat !!!🌱❤️

#trendingshorts #kaalanvalarpu #growingmushrooms #mushroombusiness
#mushroomfarming #organicfarming #farmingtips #mushroomharvest #mushroomgrowing #youtubeshorts #mushroomrecipe #farmer #organicfood

source

@ Saveagri.ORG

39 Comments on “குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம்😍 || Mushroom Farming🍄🌱 #growingmushrooms #shorts @ Saveagri.ORG”

  1. Anna please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please Please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please. full video daily routine 1hour video with music and voice over routine including tea break also and night sleeping complete chalange

  2. எப்படி வளர்க்குவது நீங்கள் சொல்லி தருவீர்களா அண்ணா

  3. மொட்டு காளான் வளர்ப்பு பற்றியும் ஒரு காணொளி வேண்டும் அன்பரே…

  4. 🚫❌🚫❌🚫🚫 1kg 60 rs tha vangurom bro apo neenga 50tha vekka mudium 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

  5. 🚫❌🚫❌🚫🚫 1kg 60 rs tha vangurom bro apo neenga 50tha vekka mudium 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *