ஏழு தொட்டி போதும், 4 லட்ச மீன் குஞ்சுகளை வளர்க்கலாம்! | Bio Floc Farming | Fish Farming | IBC Tamil @ Saveagri.ORGஏழு தொட்டி போதும், 4 லட்ச மீன் குஞ்சுகளை வளர்க்கலாம்! | Bio Floc Farming | Fish Farming | IBC Tamil

Name: Vignesh
Contact Number : +91 86109 74876

Shop Poomer Mask, Innerwear & Casualwear & more on https://www.poomer.net/

#ibctamil #fishfarming #biofloc #bioflocsystem #biofloc_fish_farming #bioflocfish #valam #bioflocfarming #bioflocfarmingsystem

For Queries, Advertisements & Collaborations;
Contact: +91 44 6634 5005
WhatsApp : +91 915006 0400
Chapters:

IBC Tamil | IBC Tamil Radio | IBC Media | Tamil News | IBC Interview | Politics | Tamil Cinema | IBC Documentary | Tamil Culture | IBC Facts

Join our official Telegram Channel: https://t.me/ibctamil

—————————

Website: http://www.ibctamil.com/
Subscribe: https://goo.gl/Tr986z
Facebook: https://www.facebook.com/ibctamilmedia
Twitter: https://twitter.com/ibctamilmedia
Instagram: https://www.instagram.com/ibctamil/

source

@ Saveagri.ORG

20 Comments on “ஏழு தொட்டி போதும், 4 லட்ச மீன் குஞ்சுகளை வளர்க்கலாம்! | Bio Floc Farming | Fish Farming | IBC Tamil @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *