எளிமையான பூச்சி விரட்டி/How to make Onion & Garlic peel natural fertilizer in tamil/வெங்காயக்கரைசல் @ Saveagri.ORGஎளிமையான பூச்சி விரட்டி /வெங்காயம் மற்றும் வெள்ளைப்பூண்டுக் கரைசல்/ Onion & Garlic peel fertilizer in tamil

Assalamu alaikum guys, welcome to my channel. Do you like home garden? Really I like home garden. I upload lot of videos. So subscribe, Shere and like my video’s

Music youtube audio library

source

@ Saveagri.ORG

5 Comments on “எளிமையான பூச்சி விரட்டி/How to make Onion & Garlic peel natural fertilizer in tamil/வெங்காயக்கரைசல் @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *