இயற்கை விவசாயம் என்றால் என்ன ? | Organic Farming | Malarum Bhoomi @ Saveagri.ORGஇயற்கை விவசாயம் என்றால் என்ன ? அதை சரியாக எப்படி செய்யவேண்டும் ? விரிவாக விவரிக்கிறார் தமிழ்நாடு பராம்பரிய வேளாண் சேவை மையத்தின் நிறுவனர் பிரபாகர். வாருங்கள் அவர் சொல்வதை கேட்போம்.
#organicfarming #naturalfarming #makkaltv

For Updates Subscribe to: https://bit.ly/2jZXePh
Follow for more:
Twitter : https://twitter.com/Makkaltv
Facebook : https://bit.ly/2jZWSrV

source

@ Saveagri.ORG

2 Comments on “இயற்கை விவசாயம் என்றால் என்ன ? | Organic Farming | Malarum Bhoomi @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *