இயற்கை விவசாயம்|ஒருங்கிணைந்தபண்ணை|வனகிரிபண்ணை|இயற்கைஇடுபொருள்நன்மை|organic farming|Great Tamil TV @ Saveagri.ORG#organicfarming#இயற்கைவிவசாயம்#
#Greattamiltv

In this video benefits of organic farming and integrated farm and the experience of the organic farmer is captured

source

@ Saveagri.ORG

One Comment on “இயற்கை விவசாயம்|ஒருங்கிணைந்தபண்ணை|வனகிரிபண்ணை|இயற்கைஇடுபொருள்நன்மை|organic farming|Great Tamil TV @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *