இயற்கையில் வாழை வண்டுகளின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் முறை/METARHIZIUM Uses in Tamil…. @ Saveagri.ORGBANNARI METARHIZIUM.
This video explains what is metarhizium and how to use it for controlling pest in banana cultivation. Pest attacking banana cultivation is a common issue but it affects overall yield. So this video we will see the uses of organic pest controlling agent Metarhizium.
This is explained by PT Senthilkumar in Tamil.

Watch these videos for Organic Farming tips
Banana Sigatoka disease Control in Tamil – https://youtu.be/DJVGg6wu0ww
Pseudomonas and Viride uses – https://youtu.be/HFj03UuZKrc
Protect your crops from crows 100% – https://youtu.be/jIGaqVB5O68
Protect your paddy land from Fungus diseases – https://youtu.be/M2V-PnSGDp8

At Thulir we manufacture 100% organic fertilizers for farming. Most people fall for chemical fertilizers and keep urging for instant Harvest, but those who are going for chemical fertilizers are completely unaware of Organic Fertilizers, which can boost plant growth and improve plant health in a healthy way where no harms are caused to Plants and Consumers. That’s what we do here, we manufacture 100% Organic Agro products and supply them to farmers. We hardly focus on improving the health of Soil and Plants which is very helpful for us. We successfully conducted Classes and Guest speeches about Organic Farming and its Health Benefits to College, School Students, Farmers, and Public Consumers.
பண்ணாரி அம்மன் வேளாண்மை நிலையம் – ஒரிச்சேரி, பவானி, ஈரோடு
செல் : 9566835599

source

@ Saveagri.ORG

About THULIR ORGANIC VIVASAYAM ORICHERI

View all posts by THULIR ORGANIC VIVASAYAM ORICHERI →

8 Comments on “இயற்கையில் வாழை வண்டுகளின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் முறை/METARHIZIUM Uses in Tamil…. @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *