அடிக்கிற வெயிலுக்கு நுங்கு😋#shorts #food #yummy #farming #agriculture #organic #foodie #yum #trend @ Saveagri.ORGநுங்கில் ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன இந்த வெயில் காலத்தில் இயற்கையில் கிடைக்கும் நுங்கை அருந்தி உடல் நலத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்

source

@ Saveagri.ORG

11 Comments on “அடிக்கிற வெயிலுக்கு நுங்கு😋#shorts #food #yummy #farming #agriculture #organic #foodie #yum #trend @ Saveagri.ORG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *